EKREM YALCINDAG

COLOURED BLACKS-CIRCLES
New Paintings

11th Nov 2017 - 10th Feb 2018

...

...

...

invitation-ekrem-yalcindag-kopie

...

...

Ekrem Yalcindag, Kai Middendorff GalerieEkrem Yalcindag, Kai Middendorff Galerie175cm150cm

125cm100cm-i100cm-ii80cm-i

80cm-ii

...

...

...

from-color-to-color-yalcindag-middendorff-kopie

...

.

from-color-to-color-20171

...

...

...

Ekrem Yalcindag CV (pdf)